วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2554

บันทึกการเรียนรู้ ครั้งที่ 17 ประจำวันพุธที่ 6 ตุลาคม 2554

- ส่งงานทั้งหมดให้อาจารย์ตรวจ

บันทึกการเรียนรู้ ครั้งที่ 16 ประจำวันพุธที่ 5 ตุลาคม 2554

*สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2554  วิชาสื่อเพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย*

บันทึกการเรียนรู้ ครั้งที่ 15 ประจำวันพุธที่ 28 กันยายน 2554

- อาจารย์ได้สรุปเนื้อหาที่เรียนมาทั้งหมดในรายวิชา สื่อเพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย และส่งงานกลุ่ม คือ เกมการศึกษา เรื่องหน่วยต่างๆ กลุ่มข้าพเจ้าได้หน่วยบ้าน

สิ่งที่สรุปได้ มีดังนี้
- เทคนิคการทำสื่อ
- ความถูกต้องและความเหมาะสมในการนำสื่อไปใช้
- ประเภทของสื่อ
- สื่อที่เหมาะสำหรับเด็ก
- ความทนทานของสื่อ
- การเก็บรักษาสื่อ
- ปัจจัยหลักในการทำสื่อ
- ความหมายของสื่อ
- วัตถุประสงค์ในการทำสื่อ
- การทำงานอย่างเป็นระบบ
- สื่อเป็นตัวกลางในการถ่ายทอดความรู้และทักษะ
- การทำบล็อก(การจัดระบบโดยใช้เทคโนโลยี)
- การทำงานร่วมกับผู้อื่นและการใช้ความคิดสร้างสรรค์
- การเชื่อมโยงสื่อ
- วิธีการเรียนรู้ในการเล่นสื่อ

* พัฒนาการ*
- ความสามารถในการเรียนรู้อย่างเป็นลำดับขั้น ซึ่งสอดคล้องกับสมอง และสื่อเป็นตัวกลางในการพัฒนาการเรียนรู้และเสริมส้รางพัฒนาการ
- การใช้สื่อที่เป็นของจริง เป็นสิ่งที่ดีที่สุดในการนำมาให้เด็กเรียนรู้
 *สื่อ*
-การผลิตสื่อจากเศษวัสดุ สามรถตอบสนองในเรื่องของทุน สามารถตระหนักได้ถึงคุณค่าของสิ่งรอบตัว ด้วยการใช้ความคิดสร้างสรรค์

*อาทิตย์หน้าสอบปลายภาค ข้อเขียน 3 ข้อ

งานเกมการศึกษาที่ส่งบันทึกการเรียนรู้ ครั้งที่ 14 ประจำวันพุธที่ 21 กันยายน 2554

- ไม่มีการเรียนการสอน เนื่องจากนักศึกษาชั้นปีที่ 2 จัดการแสดงนาฏศิลป์ไทย ในรายวิชา การจัดประสบการณ์นาฏศิลป์และเพลงสำหรับเด็กปฐมวัย(EAED2203) ณ อาคารจันทรา-กาญจนาภิเษก(ชั้น 8)


บันทึกการเรียนรู้ ครั้งที่ 13 ประจำวันพุธที่ 14 กันยายน 2554

- วันนี้ได้รับเอกสารที่จะนำไปทำเกมการศึกษา
- อาจารยืได้อธิบายถึงเกมการศึกษาและได้บอกวิธีการทำเกมการศึกษาที่ถูกต้อง และอาจารย์ได้ตรวจบล็อกของนักศึกษา

บันทึกการเรียนรู้ ครั้งที่ 12 ประจำวันพุธที่ 7 กันยายน 2554

- อาจารย์ได้อธิบายถึงเรื่องเกมการศึกษาและให้นักศึกษาจับกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน เพื่อจัดทำเกมการศึกษาในแต่ละหน่วย อาจารย์ให้จับฉลากเพื่อเลือกหน่วย กลุ่มข้าพเจ้าได้ "หน่วยบ้าน" และอาจารย์ได้แจกกระดาษแข็งให้นักศึกษานำกลับไปทำเกมการศึกษา แล้วมาส่งในอาทิตย์ต่อไป
 - นำหนังสือเกมการศึกษาของอาจารย์ไปถ่ายเอกสาร แล้วไปศึกษาการทำเกมการศึกษา

บันทึกการเรียนรู้ ครั้งที่ 11 ประจำวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2554

- วันนี้ส่งงานที่อาจารย์สั่งเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว คือ ประดิษฐ์สื่อต่างๆจากขวดน้ำเหลือใช้ โดยกลุ่มละ 3-4 คนต่อ 1 ชิ้นงาน

*กลุ่มข้าพเจ้าทำเครื่องดนตรีประกอบจังหวะ*

- อาจารย์ได้อธิบายเกี่ยวกับเกมการศึกษาให้นักศึกษาฟังอย่างละเอียด
- ให้นักศึกษาทำ Mind Map เกี่ยวกับเกมการศึกษาว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้าง
- อาจารย์สอนวิธีการทำ Mind Map ในโปรแกรม Mind Mapper5.0 แล้วนำมาใส่ลงในบล็อคโดยบันทึกเป็นไฟล์รูปภาพ